Bijbelvertalingen

bijbelvertalingen

Bijbelvertalingen

De Bijbel is in de loop der tijden talloze malen vertaald, om de oorspronkelijke tekst toegankelijk te maken voor iedereen. Hier vind je informatie over enkele bekende Nederlandse vertalingen.

lijn

De Naardense Bijbel

Recent verscheen de Naardense Bijbel bij Uitgeverij Skandalon. De vertaler wil meer zicht geven op wat er in de Hebreeuwse bijbel en het Griekse Nieuwe Testament ‘letterlijk’ staat, zonder kennis van Hebreeuws en Grieks bij de lezer te veronderstellen, waarbij hij wel in het Nederlands heeft willen vertalen en niet in een half-Hebreeuwse en half-Griekse kunsttaal. Het resultaat is te zien als een ‘breed Nederlands’: soms wordt ook oud(er) Nederlands gebruikt, het Vlaams helpt mee, en wendingen uit de zeven streektalen van Nederland worden niet geschuwd. De vertaling is dus zo letterlijk mogelijk, maar is tegelijk ook veel meer dan een droge aaneenschakeling van woorden. De bronteksten zijn immers liefdesgeschriften vol met klanken, sferen, ritmes en poëzie; ook in deze Naardense Bijbel wordt daaraan recht gedaan, door te spelen met woordkeus en –volgorde. De oorspronkelijke beelden wijzigen echter nooit.

De Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting en verscheen in het najaar van 2004 in diverse edities. Deze uitgave is vertaald vanuit de grondtekst in het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks. De vertalers hebben geput uit de volle breedte van de Nederlandse taal, zoals die wordt geschreven in het Nederland en Vlaanderen van het eind van de vorige en het begin van deze eeuw. Gestreefd is naar een zo getrouw mogelijke weergave van de betekenis van de bijbelteksten, waarbij bijzondere vormkenmerken zoveel mogelijk zijn behouden, met inachtneming van van het gebruikelijke Nederlands. Deze vertaling is bedoeld om gelezen en om gehoord te worden; er is dan ook veel aandacht besteed aan de voorleesbaarheid van de tekst. Er is dus gezocht naar een compromis tussen de getrouwe weergave en het gebruikelijke Nederlands. De meningen verschillen of dit ten koste mocht gaan van de volledige feitelijkheid.

Het Boek

Een bijzondere uitgave van de Bijbel uit 1988 in hedendaags Nederlands. Het is geen vertaling uit de grondteksten (Hebreeuws, Grieks) maar is een parafrase, een hervertelling van de Bijbel, die uit het Engels vertaald is. Het is een gemakkelijk leesbare tekst, vooral voor beginnende Bijbellezers, maar ook voor hen van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. Voor hen die een gemakkelijk leesbare tekst willen combineren met begrip van de oorspronkelijke tekst is er de Parallelbijbel, waarin de tekst van Het Boek en de Statenvertaling ter vegelijking naast elkaar staan afgedrukt.

Het Levende Woord

In 1976 naar het voorbeeld van The Living Bible een Bijbelparafrase uitgegeven door de uitgeverij Gideon naar de vertaalmethode van Dr. Kenneth Taylor. De grondtekst in Hebreeuws en Grieks is het uitgangspunt, doch de inhoud wordt weergegeven in eenvoudige woorden of omschrijvingen.

De Willibrordvertaling

In 1975 heeft de Katholieke Bijbelstichting een complete nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven, die wel wordt aangeduid als de Willibrordvertaling (naar de initiatiefnemende St. WiIlibrordvereniging). Deze vertaling heeft de grondteksten in het Hebreeuws en Grieks als uitgangspunt gehad, doch is sterk beïnvloed door moderne theologische uitleggingen.

Groot Nieuws voor U

In 1971 verschijnt het Nieuwe Testament vertaald vanuit de grondtekst in Hebreeuws en Grieks door het Nederlands BijbeIgenootschap en Katholieke Bijbelstichting in de omgangstaal. In een beperkte woordenschat is de inhoud van de Bijbelgedeelten weergegeven zonder dat deze woord voor woord of zin voor zin vertaald is. Deze methode heeft veel gemeen met parafraseren, waarbij met eigen woorden wordt naverteld wat in het oorspronkelijke manuscript geschreven is. In 1982 volgt een uitgave van de gehele Bijbel: de Groot Nieuws Bijbel.

NBG 1951

In 1951 is een geheel nieuwe Bijbelvertaling verschenen: de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Vanaf 1926 was hieraan gewerkt in een aantal commissies, waaraan theologen uit verschillende kerken en richtingen deelgenomen hebben.
In de meeste protestantse kerken heeft deze vertaling de plaats van de oudere vertalingen ingenomen. In een deel der Calvinistische kerken en gemeenten wordt echter de voorkeur gegeven aan revisies van de hieronder genoemde Statenvertaling.

Andere oude vertalingen

Na de Statenvertaling verschenen er weer andere vertalingen, welke door bepaalde kerkelijke kringen werden gemaakt. Zo verscheen onder andere de Nieuwe Lutherse Vertaling in 1648. En in 1899 wordt het Oude Testament van de Leidsche Vertaling uitgegeven door een aantal hoogleraren van de Leidse Universiteit. Het Nieuwe Testament van de Leidsche Vertaling verscheen in 1912.
De Apologetische Vereniging Petrus Canisius geeft een vertaling uit in 1939.

De Statenvertaling

In 1578 op de eerste Synode van Dordrecht besloot men tot een complete vertaling. Maar vanwege de slechte omstandigheden waarin ons land verkeerde duurde het nog 40 jaar voordat er begonnen werd met het werk. In 1618 benoemde de Synode van Dordrecht een college van vertalers. De mannen kregen vier jaar de tijd om hun werk in Leiden te voltooien. Gedurende dit werk brak in Leiden de pest uit. In twee maanden tijd kwamen twintigduizend mensen om het leven. Geen van hen is door de ziekte overmand. In 1635 hadden zij hun vertaalarbeid voltooid.

Op 29 juli 1637 nam de vergadering der Staten-Generaal een besluit dat de Bijbel in alle kerken van Nederland moest worden gebruikt en sindsdien kreeg zij de naam van Statenbijbel of Statenvertaling. In dat zelfde jaar verscheen deze StatenBijbel voor het eerst. De tekst is een vrijwel letterlijke vertaling vanuit de grondtekst. De Statenvertaling kwam in gebruik bij gereformeerden, remonstranten en ook bij de meeste doopsgezinden.

De Statenvertaling is tot 1951 in de Calvinistische kerken de algemeen aanvaarde Bijbelvertaling gebleven. En geldt tot op de dag van vandaag als de vertaling die het dichtst bij de tekst van de oorspronkelijke talen is gebleven.

Herziene Statenvertaling

In 1998 werd de wens uitgesproken om de Statenvertaling toegankelijker te maken. Om dit doel te verwezenlijken werd in 2002 de Interkerkelijke Stichting Herziene Statenvertaling opgericht.

De stichting Herziene Statenvertaling (HSV) heeft het voornemen om de HSV op 4 december 2010 officieel te presenteren.

Met de herziening, zo melden de initiatiefnemers, „wordt beoogd de huidige en de komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Daarom is ernaar gestreefd om door hertaling de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.”

Textus Receptus

Textus Receptus (Latijn voor de aanvaarde tekst) is een uit diverse bronnen samengestelde versie van het Nieuwe Testament in het Grieks. De Textus Receptus is in de loop der eeuwen ontstaan en vele malen herzien. Belangrijk is de bijdrage van Desiderius Erasmus, die tussen 1516 en 1535 vijf edities publiceerde, gebaseerd op uitgebreid onderzoek van het destijds beschikbare bronmateriaal. De Textus Receptus vormde de basis voor het Nieuwe Testament in ondermeer de Statenvertaling en de Britse King James Version. Aan het eind van de 19e eeuw werd de tekst deels verdrongen als uitgangspunt voor protestantse vertalingen, door recent gevonden handschriften. De naam Textus Receptus komt oorspronkelijk uit het voorwoord van een uitgave uit 1633 om de tekst aan te prijzen.

De eerste Nederlandstalige Bijbel

De Historie-Bijbel of Delftse Bijbel was de eerste gedrukte Nederlandse Bijbel. Hij verscheen in 1477. Deze Delftse Bijbel was niet volledig: alleen het Oude Testament en zonder de Psalmen.
De eerste volledige Nederlandse Bijbel werd gedrukt door Jacob van Liesveldt in 1526 in Antwerpen. De Bijbel verscheen met kanttekeningen. Omdat deze kanttekeningen verklaarden dat de mens alleen door Jezus Christus eeuwig leven ontvangt werd de vertaler 19 jaar na de eerste uitgave onthoofd.

De Vulgata

Ook wel Vulgaat genoemd (dat betekent de algemeen verbreide). De in de Rooms Katholieke kerk alleen-geldige en in 1546 door het Concilie van Trente aan de grondtekst gelijkgestelde vertaling in het Latijn. Hij werd in opdracht van Damasus, bisschop van Rome, door de geleerde kerkvader Hiëronymus tussen 383 en 405 begonnen en waarschijnlijk door andere vertalers voltooid. Hiëronymus gebruikte ervoor een reeds in de 2e, begin 3e eeuw ontstane vertaling voor Latijns sprekende christenen: de zogenaamde Vetus Latina (oude Latijnse), ook ltala geheten.

Algemene erkenning verwierf de Vulgaat eerst ten tijde van Gregorius de Grote. De vertaling van de BijbeI in de Nederlandse taal leidde in de vijftiende eeuw al tot enkele Bijbeluitgaven. Bekendheid kreeg de zgn. Delftse Bijbel, een tweedelige uitgave van het Oude Testament zonder de Psalmen. Verschillende andere Bijbeluitgaven hebben korter of langer in ruimere kring gefunctioneerd, doch niet gedurende zeer lange tijd.

De Gotische Bijbelvertaling

Een vertaling uit het Grieks door de Westgotische bisschop Ulfilas (gestorven 388). Het is het oudste monument uit de Duitse literatuur. Eens heeft deze vertaling waarschijnlijk de gehele Bijbel omvat. Behouden zijn voornamelijk gedeelten uit de evangeliën, en wel in de beroemde, met zilveren letters op purperkleurig perkament geschreven Codex Argenteus te Uppsala in Zweden.

De Pesjitta

Een Syrische vertaling van Oude en Nieuwe Testament, ontstaan in de 4e eeuw na Christus. De ons nu bekende Pesjitta is een bewerking van een oudere Syrische vertaling, waarvan de oudste Nieuwtestamentische gedeelten uit de tweede eeuw stammen en sommige Oudtestamentische gedeelten nog ouder zijn.

Septuaginta

De Interpretatio Septuaginta Virorum (dat betekent vertaling door zeventig mannen) kortweg aangeduid met Septuagint is een in Alexandrië ontstane Griekse vertaling van het Oude Testament, waarschijnlijk begonnen tijdens koning Ptolemaeus Philadelphus maar pas later (275-130 voor Christus) voltooid. Hij draagt de naam Septuaginta omdat hij zou zijn voltooid door 72 vertalers in 72 dagen. De onregelmatigheden in stijl en kwaliteit van de vertaling verraden het aandeel van vele vertalers. De Septuagint was de Bijbel van de apostel Paulus en van de eerste christenen.

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse