De verlossing

de verlossing

De verlossing

In het vorige artikel kon je lezen over de verlossing die God ons wil schenken, door het offer van Jezus Christus, die onze zonden wegneemt. Wat zijn de gevolgen van deze verlossing eigenlijk?

Als Jezus Christus onze Verlosser is, waarom lijkt de wereld dan nog steeds zo verloren? Lijden en verdriet hebben veelal de overhand en voortdurend sterven er mensen aan afschuwelijke ziektes. Ook de natuur en het milieu tonen verontrustende tekenen van aftakeling. In heel wat opzichten lijkt het leven slechter te worden, in plaats van beter. Wat betekent dan eigenlijk de verlossing die Jezus Christus ons geeft?

Verlossing = vergeving van zonden

Door de zondeval is het kwaad in de harten van de mensen gekomen. Dat kwaad regeert op aarde, met verwoestende gevolgen op alle gebieden. De gevolgen van het kwaad zijn merkbaar op kleine schaal (ons eigen egoïstische leven, gebroken gezin, kapot huwelijk…) en op grote schaal (corrupte bedrijven en regeringen).

De kern van het kwaad van de mens is zelfzucht – we leven in essentie voor onszelf.

De Bijbel laat zien dat het kwaad gestraft moet worden. ‘Hij zal alle goddeloze zondaars straffen voor de goddeloze praktijken die ze hebben bedreven en voor de vermetele woorden die ze tegen hem gesproken hebben. Zij grommen en morren over hun lot; ze leven zoals ze zelf graag willen, slaan een hoge toon aan en hemelen mensen op om er zelf beter van te worden.’ (Judas 1:15, 16) God brengt een vurig oordeel over het kwaad van de mens. Maar omdat God liefde is, wil Hij ons wel de kans geven verlost te worden van onze schuld. Hij wil ons veel liever tot inkeer zien komen, zodat Hij ons vergeving kan schenken. Daarom kwam Jezus Christus.

de verlossing jezus christus

Jezus Christus stierf in onze plaats. Hij nam de straf op zich, die wij verdiend hebben.

‘Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!’ (Jesaja 53:5,6) De Bijbel benadrukt dat God maar al te graag onze zonden wil vergeven, als we ons met heel ons hart tot Jezus Christus keren. ‘Al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol’ (Jesaja 1:18b). ‘In hem weten wij onze bevrijding verzekerd en onze zonden vergeven’ (Kolossenzen 1:14).

Kind van God worden

De verlossing die God ons aanbiedt, betekent dus dat onze zonden vergeven worden. De verlossing houdt ook in dat we kinderen van God worden en eeuwig leven bij God ontvangen. ‘Allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden’ (Johannes 1:12). ‘Als wij in het licht van God leven, zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van alle zonden’ (1 Johannes 1:7).

‘Dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon’
(1 Johannes 5:11)

Hoe ontvang je de verlossing?

Je moet komen tot berouw over je zonden en geloven dat Jezus Christus voor ons gestorven is. ‘Heb er dus berouw over en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft’ (Handelingen 3:19a). ‘Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden en uw gezin ook’ (Handelingen 16:31). De zaligheid kunnen we niet verdienen of verwerven door zo goed mogelijk te leven, want wij worden behouden door Gods genade (Zijn onverdiende gunst en liefde), niet door je eigen prestaties.

‘Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een genade!’ (Efeze 2:7)

de verlossing kruis hemel

Er is geen andere weg om behouden te worden, dan alleen door de Here Jezus. Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Ik ben de enige weg tot de Vader’. (Johannes 14:6). ‘Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden’ (Handelingen 4:12).

Verlossing betekent eeuwig leven

Er wordt een geweldige belofte gegeven aan ieder die in de Here Jezus gelooft: ieder die waarachtig gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Hij is niet langer onder het oordeel van de dood. Jezus zei: ‘Wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven’. (Johannes 5:24). Dit nieuwe leven in Christus begint zodra men gelooft.

De Here Jezus zei: ‘Luister goed: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven’ (Johannes 6: 47).

‘Degenen die niet geloven, blijven onder het oordeel van God en zullen voor eeuwig verloren zijn. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon’ (Johannes 3:18). ‘Degenen die geloven kunnen er absoluut zeker van zijn, dat zij het eeuwige leven hebben. Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt’ (1 Johannes 5:13).

Na het sterven

Als de gelovigen sterven, worden zij onmiddellijk opgenomen om bij Jezus te zijn. ‘Voor mij is het leven Christus Zelf, en het sterven pure winst (…) want om bij Christus te zijn is verreweg het beste’ (Filippenzen 1:21, 23). Wat gebeurt er met de lichamen van de gelovigen die sterven? Zij zullen wederopstaan in heerlijkheid, als Jezus Christus naar de aarde weerkomt.

verlossing leven

‘Door de onbeperkte kracht waarmee De Here Jezus Christus alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne’ (Filippenzen 3:21).

Vernieuwing

Ook het overige van de schepping zal deel hebben aan de verlossing, die Jezus bracht. Als de Here Jezus wederkomt, zal de hele schepping vernieuwd worden. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God (Romeinen 8:21).

Lees verder: De Toekomst (deel 5 van 7)
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse