Het bidden
Button-line
Bidden

Direct en persoonlijk contact

Een van de grootste voorrechten van gelovigen, die christelijk willen leven is bidden. Wanneer gelovigen bidden, spreken zij direct en persoonlijk met hun Vader in de hemel. Niets komt dan tussen hen en hun God.

Om gepast te bidden is het niet nodig om speciale woorden te gebruiken of een speciale stem. Alleen de oprechte begeerte om de diepste gevoelens en verlangens van ons hart voor God te brengen.

Hoe belangrijk is het gebed?

Gelovigen behoren voor alles te bidden! 'Maakt u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent'. (Filippenzen 4: 6,7)

In wiens naam moeten we bidden?

In de naam van de Here Jezus. 'Wat u in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als u Mij iets vraagt in Mijn naam, zal Ik het doen'. (Johannes 14:13,14)

Hoort God jouw gebeden en geeft Hij er ook antwoord op?

Absoluut! De Here Jezus zegt: Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen'. (1 Johannes 5:14)

Welke belofte wordt gegeven aan hen die overeenkomstig Gods wil bidden?

God zal hun gebed verhoren. De Here Jezus zegt: 'Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt'.
(MattheŁs 7:7,8)

Zal God ons altijd alles geven, waar we om vragen?

Nee, omdat we soms vanuit verkeerde motieven om iets vragen, of met zonde in ons hart.

'Als u bidt, maar niets krijgt dan hebt u het Hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u Hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft Hij het niet'. (Jakobus 4:3)

'Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd'. (Psalm 66:18)

Is er nog een reden, waarom God ons niet alles zou geven, waarom wij vragen?

Ja, omdat datgene waar we om vragen, mogelijk niet goed voor ons zou zijn. De apostel Paulus zegt: 'De openbaringen die God mij heeft gegeven, zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat Hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft Hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van satan, die mij als met vuisten slaat. Dat is een 'doorn in mijn vlees.' Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de Here gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Here antwoordde telkens weer: 'Dat Ik altijd bij u ben, is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan Mijn kracht zich tenvolle ontplooien.' Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik terwille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik sterk'.(2 CorinthiŽrs 12:7-10)

Is bidden allereerst een zaak van vragen aan God om allerlei?

Nee, het houdt zowel lofprijzing, schuldbelijden en dankzegging in als vragen. De Here Jezus zegt: 'Gij dan bidt aldus: Onze Vader Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen'. (MattheŁs 6:9-13)

Welke waarschuwingen gaf de Here Jezus betreffende het gebed?

We moeten ervoor oppassen niet te bidden om zelf door de mensen geŽerd te worden. En we moeten ook niet bidden met een geest van onverzoenlijkheid in ons hart. De Here Jezus zegt 'Wees niet zoals de huichelaars; die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. Als u bidt moet u dat ergens doen waar u helemaal alleen bent. Doe de deur achter u dicht en bid in het geheim tot uw Vader. En uw Vader, Die al uw geheimen kent, zal u belonen. Als u bidt doe dat dan niet langdradig en met zinloze woorden, (...) Vergeet niet dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt!'. (MattheŁs 6:5-8)

'Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan'. (Markus 11:25)

Welke houding behoren we aan te nemen als we bidden?

We behoren zowel bescheiden als vrijmoedig te zijn. God zegt: 'Als mijn volk ... zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met de zondige praktijken, zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken'. (2 Kronieken 7:14)

'Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen; om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben'. (HebreeŽn 4:16)

Geeft God ons alleen de zegeningen waar we om vragen?

Nee, God schenkt ons vaak veel meer dan wij vragen of ons ook maar voorstellen kunnen. 'God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen'. (Efeze 3:20a)


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus