Het christelijk geloof
Button-line
Het christelijk geloof

Waar het christelijk geloof om gaat

Lees wat het betekent een volgeling van de Here Jezus Christus te zijn om te begrijpen wat je gelooft of als je niet gelooft om te zien waar het christelijk geloof nou eigenlijk omgaat.

De geloofwaardigheid van de Grondlegger

Christus zei dat Hij vanuit de hemel kwam om de profetie te vervullen, om te sterven voor onze zonden, en om ieder die in Hem gelooft tot Zijn Vader te brengen. De logica zegt dat Hij óf een leugenaar, een dwaas, een legende was, óf de Heer des hemels.

Zijn volgelingen uit de eerste eeuw trokken hun eigen conclusies. Ze zeiden hoe ze Hem zagen lopen op het water, hoe Hij een storm tot bedaren bracht, hoe Hij verlamden genas, hoe Hij 5000 mensen voorzag van eten met niet meer dan enkele stukjes brood en vis, hoe Hij een onberispelijk leven leidde, hoe Hij een verschrikkelijke dood stierf en hoe Hij daarna weer leefde.

Toen sommige volgelingen Hem tijdens Zijn leven op aarde verlieten, vroeg Hij aan hen die het dichtst bij Hem stonden of ze niet ook liever wilden weggaan. Petrus sprak voor de anderen toen hij zei: 'Naar wie moeten wij toegaan, Here? U bent de enige Die ons over het eeuwige leven kan vertellen. Wij geloven en zullen openlijk getuigen dat U de Zoon van God bent.' (Johannes 6:68-69)

De betrouwbaarheid van de Bijbel

Geschreven in een periode van ongeveer 1600 jaar door 40 verschillende schrijvers, vertelt de Bijbel waarop het christelijk geloof berust één geschiedenis beginnend bij de schepping en doorgaand tot op de drempel van de eeuwigheid. De zuiverheid als historisch en geografisch document wordt gestaafd door de archeologie.

De nauwgezetheid waarmee het is overgeschreven tot aan de vorm die we nu in handen hebben wordt bevestigd door de Dode Zee rollen van Qumran. Oorspronkelijk niet uit het oosten of uit het westen, maar uit het Midden-Oosten -de wieg van de beschaving- spreekt de Bijbel niet alleen voortdurend met een geestelijke kracht, maar ook met overtuigende profetische nauwkeurigheid.

Meer...

De verklaringen voor de reden van het bestaan

Ieder godsdienstig stelsel probeert een betekenis te geven aan ons bestaan en tracht een antwoord te geven op ons verlangen naar zingeving, op het probleem van de pijn en op de onvermijdelijkheid van de dood. Iedere religie poogt het ontwerp van de kosmos toe te passen op ons individueel leven. In het christelijk geloof echter weerspiegelt de reden van het bestaan zich in de zorgzame aandacht voor het kleinste detail zoals die zichtbaar is in de soorten en ecosystemen van de natuur.

Het is Christus Die spreekt over een Vader die weet van ieder musje die op de grond valt, een Vader Die de haren op je hoofd heeft geteld. (Mattheüs 10:29-31) Het is Christus Die ons een God onthult Die toont hoeveel Hij geeft om alles wat Hij gemaakt heeft. Het is Christus Die Zichzelf met onze menselijkheid bekleedde om te voelen wat wij voelen, en om dan te lijden en te sterven in onze plaats. Het is Christus Die ons een God onthult Die net zo veel om Zijn schepping geeft als het ontwerp tot in het kleinste detail van de natuur laat zien.

De samenhang met het verleden

Het christelijk geloof legt het verband met onze diepste voorouderlijke wortels. Zij die vertrouwen stellen in Christus accepteren dezelfde Schepper en Heer die ook vereerd werd door Adam, Abraham, Sara en Salomo.

De Here Jezus wees het verleden niet af. Hij was de God van het verleden. (Johannes 1:1-14) Toen Hij onder ons leefde liet Hij ons die levenswijze zien zoals het oorspronkelijk de bedoeling was. Door Zijn sterven vervulde Hij de hele Oudtestamentische offerdienst. En door Zijn opstanding uit de dood vervulde Hij door Zijn zaligmaking Gods belofte aan Abraham dat Hij door zijn afstammeling zegen zou brengen voor de hele aarde.

Het christelijk geloof was niet zomaar iets nieuws wat ontstond met Christus. Van Genesis tot Openbaring is het één verhaal. Het is Zijn verhaal -- en het onze.

De elementaire aanspraken

De eerste christenen werden niet gedreven door politieke of godsdienstige motieven. Hun belangrijkste aandachtspunten waren niet moreel of sociaal van aard. Het waren geen goed-bekendstaande theologen of filosofen. Het waren getuigen.

Ze zetten hun leven op het spel om de wereld te vertellen dat ze met hun eigen ogen een onschuldige man hadden zien sterven die dan drie dagen later op wonderbaarlijke wijze weer bij hun was. (Handelingen 5:17-42)

Hun bewijs was heel concreet. Jezus was gekruisigd onder de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Zijn lichaam werd begraven en verzegeld in een geleend graf. Er werden wachten geposteerd om grafschennis te voorkomen. Toch was het graf na drie dagen leeg en riskeerden getuigen hun leven door te verklaren dat Hij leefde.

Het vermogen om levens te veranderen

Niet alleen de eerste volgelingen werden drastisch veranderd, maar zelfs een van hun ergste vijanden. Paulus werd veranderd van een moordenaar van christenen in een van hun voornaamste pleitbezorgers. (Galaten 1:11-24)

Later gaf hij ook de opgetreden veranderingen in anderen weer toen hij schreef aan de gemeente in Corinthe: 'Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.' (1 Corinthiërs 6:9-11)

De uitleg van de menselijke natuur

De Bijbel zegt dat de echte maatschappelijke problemen, problemen van het hart zijn.

In een tijdperk van informatie en technologie hebben mislukte karakters instellingen als gezin, overheid, wetenschap, industrie, religie, scholing en kunst te schande gemaakt. In de hoogst ontwikkelde samenleving die de wereld ooit gekend heeft is onze nationale reputatie bedorven door problemen als abortus, verslaving, seksuele ontaardheid, echtscheidingen en euthanasie. Velen willen geloven dat onze problemen zijn geworteld in onwetendheid of in een slecht functionerende overheid.

Maar tegen onze en andere generaties zegt Jezus: 'Wat een mens zegt, komt van binnenuit. Uit zijn hart. Daardoor wordt een mens slecht. Want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Daardoor wordt de mens slecht.' (Mattheüs 15:18-20)

De visie op menselijke prestaties

Generatie op generatie heeft gehoopt op het beste. We hebben oorlogen gevoerd die een eind aan alle oorlogen zouden maken. We hebben opvoedkundige theorieën ontwikkeld die verlichte, vreedzame kinderen zouden opleveren. We hebben technologieën bedacht die ons zouden verlossen van de onderdrukkende slavernij van werken.

Toch zijn we dichter bij wat de Bijbel beschrijft als de eindtijd gemarkeerd door oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, ziekten, verlies van genegenheid en geestelijk bedrog. (Mattheüs 24:6-7)

Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. (2 Timotheüs 3:1-5)

De effecten op de samenleving

Een timmerman rabbi van Nazareth heeft de wereld veranderd. Kalenders en documenten met een datum dragen een stil getuigenis van Zijn geboorte. Vanaf torenspitsen, halssnoeren en oorbellen getuigt het kruis-teken zichtbaar van Zijn dood.

De westerse blik op de wereld, die heeft gezorgd voor een basis voor sociale moraal, wetenschappelijke onderzoeksmethoden en een arbeidsethos die de industrie deed bloeien, vindt zijn bron in basale christelijke waarden.

Sociale voorzieningen, hetzij in het Westen hetzij in het Oosten zijn niet gevoed door de waarden van het hindoeïsme, boeddhisme, atheïsme of werelds agnosticisme, maar door de direkte of de overgebleven Bijbelse waarden.

Het aanbod van behoudenis

Andere religieuze stelsels hebben verlossers die in hun graf blijven. Er is geen ander stelsel, systeem of religie dat eeuwig leven biedt als een geschenk voor hen die vertrouwen stellen in Iemand die de dood voor hen heeft overwonnen.

Geen andere religie biedt de zekerheid van vergeving, eeuwig leven en opneming in Gods huisgezin door een beroep te doen op- en vertrouwen te stellen in Iemand op dezelfde manier als een drenkeling roept om- en vertrouwt op de hulp van een redder.

Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u behouden worden. Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de Boeken: 'Ieder die op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.' En het maakt geen verschil of u Jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft Zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op Hem doen. Want er staat ook: 'Ieder die de naam van de Here aanroept, zal behouden worden.' (Romeinen 10:9-13)

De verlossing die Christus ons biedt hangt niet af van wat wij voor Hem hebben gedaan, maar van onze aanvaarding van wat Hij voor óns heeft gedaan. In plaats van morele en religieuze inspanningen, vereist dit behoud een hulpeloos toegeven van onze zonden. In plaats van persoonlijke geloofsprestaties vraagt het belijdenis van mislukking.

Anders dan alle andere geloven, vraagt Christus ons om Hem te volgen -- niet om daarmee behoudenis te verdiénen maar als een uitdrukking van dankbaarheid, liefde en vertrouwen in Hem Die ons heeft gered. Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. (Efeziërs 2:8-9)


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus