Zonde
Button-line
Zonde

Wat is zonde

Zonde betekent: het doel missen. Dat wil zeggen, dat de mens voorbijgaat aan het heilige wezen van God. Zonde is alles wat niet overeenkomt met het wezen van God, dus iedere daad, iedere karaktertrek, iedere situatie. Toen de zonde door Adam in het menselijke geslacht kwam, werd Adam daardoor een totaal ander wezen, verdorven en decadent. En al zijn nakomelingen erfden deze gevallen aard, dit verdorven wezen van hem. De oorspronkelijke volmaaktheid van de mens was volkomen vernietigd. Je hoeft alleen maar even te kijken naar de dagelijkse nieuwsberichten, dan zie je hoezeer de wereld gedegenereerd is.

De zonde heeft alle sociale regels van de mensheid kapotgemaakt. In huwelijk en gezin, in de maatschappij en onder de volken heerst meestal en in toenemende mate ontrouw, leugen, haat, oorlog en dood. Het samenzijn verandert steeds meer in een tegenover-elkaar-staan; overal is tweedracht, ruzie en oorlog.

Iedereen zondigt

De Bijbel leert, dat het gehele wezen van de mens verdorven is, zodat het niets goeds voortbrengt. Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één.
(Rom. 3:10-12).

Verder leert de Bijbel, dat de mens in zijn gedachten (Romeinen 1:28) en in zijn geweten verdorven is (1 Timotheüs 4:2) en dat zijn hart en verstand verblind zijn (Efeziërs 4:18; 2 Corinthiërs 4:3,4).

Ja, wij mensen zijn zo tot in het diepste van ons wezen verdorven, dat wij niet pas een zondaar worden doordat wij zonden begaan, maar: wij zondigen omdat wij een zondige natuur hebben. Daarbij komt, dat iedere zonde, die je daadwerkelijk doet (in gedachten, woorden en daden) door God als zonde toegerekend wordt. En net zomin als je steenkool wit kan wassen, kan je je door eigen inspanningen van de zonde bevrijden.

Het is een onjuiste gedachte, dat alleen 'goede' mensen in de hemel zouden kunnen komen en de 'slechten' dan maar naar de hel moeten. Noch slechte, noch goede mensen komen in de hemel, maar alleen diegenen, die door genade de gerechtigheid van Jezus Christus ontvangen hebben en die voor zich persoonlijk in geloof aanvaard hebben. Het Woord van God zegt namelijk heel duidelijk: Nergens op aarde is een mens te vinden, die altijd het goede doet en nooit zondigt.
(Prediker 7:20)

Wie komt er dan nog in de hemel

In het licht van bovenstaande begrijp je misschien beter, dat er maar één rechtvaardiging voor de mens kan bestaan: niet zoiets als een zelfrechtvaardiging, maar alleen rechtvaardiging door Jezus Christus, de Rechtvaardige.

Met het oog op Hem staat geschreven: ...al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol. (Jesaja 1 :18). Echt waar: De vergeving door Jezus Christus is uniek, onvergelijkbaar, wonderbaar!

Niet te verdienen

Vele mensen proberen door goede werken de slechte werken te compenseren, maar dat helpt hen niets. Anderen proberen door religieuze activiteiten hun ziel rein te wassen, wat hen evenmin lukt. Alleen de Here Jezus Christus, heeft macht op aarde om zonden te vergeven. (Mattheüs 9:6). Omdat Hij als Zoon van God, als de Rechtvaardige en Zondeloze, die niet uit het zaad van Adam, maar uit de Heilige Geest van God mens is geworden, kan Hij alle zonden van de mensen op Zich nemen. Christus is eenmaal voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen. Maar hoewel Zijn lichaam gestorven is, is Het door de Geest weer levend gemaakt. (1 Petrus 3:18)

Het is een onomstotelijk feit -en iedereen zou dat moeten geloven- dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te redden. (1 Timotheüs 1:15) Zoals door de eerste Adam alle mensen zondaar werden en in zonde geboren werden, zo worden in Jezus, de 'laatste Adam', zoals de Heilige Schrift Hem ook noemt, allen voor God gerechtvaardigd, die in Jezus Christus geloven. (Romeinen 5:1, Corinthiërs15:45-48)

En zoals ons door de eerste Adam alle zonden toegerekend werden, zo worden zij ons in Jezus Christus niet meer toegerekend -maar in plaats daarvan Zijn rechtvaardigmaking van de zonden! Daarmee is Jezus tot een wegbereider voor ons geworden, ja, Hij is de Weg naar het koninkrijk van God geworden voor ons.

Alle profeten hebben over Hem gesproken. Zij hebben verklaard dat ieder die in Hem gelooft, door Zijn naam vergeving van zonden krijgt. (Handelingen 10:43) Als je je overgeeft aan de Here Jezus, ervaar je die grote genade van Zijn vergeving!


Home  Evangelie  De Bijbel  Uit de Bijbel  Artikelen  Leefstijl  Illustraties  Verhalen  Contact
Het Evangelie van Jezus Christus