De indeling van de Bijbel

bijbel indeling

De indeling van de Bijbel

De Bijbel is geen boek als alle andere boeken; het is een bibliotheek van 66 verschillende boeken, die door dezelfde Geest van God geïnspireerd zijn en die elkaar naadloos aanvullen.

lijn

Goddelijke bibliotheek

Het woord Bijbel komt van byblos, dat is Grieks voor boek. Ook werd wel de uitdrukking Divina Bibliotheca, wat betekent ‘Goddelijke verzameling boeken’. De Bijbel wordt ook wel aangeduid als de Schrift, de Schriften, de heilige Schrift, de Boeken en door de joden ook als de Wet en de Profeten.

Canon

De verzameling geschriften van Oude en Nieuwe Testament zoals die ons is overgeleverd, noemt men in de taal van de kerk de canon, dat is: regel of maatstaf. De canon is dus het geheel van die Bijbelboeken die zich in de loop van de tijd hebben gehandhaafd als de heilige en door God geïnspireerde geschriften, in tegenstelling tot de talrijke Apocriefen (de verhulde boeken). De naam canon werd aanvankelijk alleen gebruikt voor de boeken van het Nieuwe Testament.

Tenach

De Bijbel van de Joden is het Oude Testament dat zij kennen als Tenach. Het woord Tenach is ontstaan uit de beginletters van de drie delen: Thora, Newie’iem en Ketoewiem.

De Thora = De Wet

Het woord Thora is afgeleid van “jara”, wat betekent onderwijzen. De Thora bevindt zich tot op de dag van vandaag in iedere synagoge. Zij bestaat uit de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en is verdeeld in 52 afdelingen. Elke sabbat wordt een afdeling gelezen in doorlopende lezing. Later gaven de Grieken aan deze vijf boeken de naam Pentateuchos (de Pentateuch), dat betekent het vijfdelige boek.

De Newie’iem = De Profeten.

Deze verzameling werd als volgt verdeeld : Newie’iem risjonim, de eerste profeten of: de eerste groep profeten. Deze omvatte vier boeken: Jozua, Richteren, I en II Samuël, I en II Koningen (de beide Iaatsten vormden voorheen één boek);
Newie’iem acharonim, dat is: de latere of tweede groep profeten. Die omvatte eveneens vier boeken: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de “twaalf”, dat is: de twaalf “kleine profeten” in één boek.

De Ketoewiem = De Geschriften.

Deze verzameling bestond uit drie delen: Psalmen, Spreuken en Job; De Chameesj Megillot, dat betekent: vijf rollen: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Ester; Ook wel de Feestrollen genoemd. Men leest: Hooglied op Pasen, Ruth op Wekenfeest, Klaagliederen op Verwoesting van de Tempel, Prediker op het Loofhuttenfeest en Ester met Poeriem/Lotenfeest. Daniël, Ezra, Nehemia en Kronieken.

De Wet legt het fundament, de basis voor de zogenaamde theocratie (= Gods-regering). De Profeten schilderen de geschiedenis van dit theocratisch volk en de onzegbare liefde en daadkracht van God, die nodig was om dit volk uitredding te geven. De Geschriften verschaffen een blik in de gedachtenwereld en het zielenleven van dit volk met zijn bijzondere mentaliteit.

Huidige indeling

De Bijbel bestaat nu uit een bundeling van het Oude en het Nieuwe Testament. De aanduiding “testament” werd voor het eerst door de kerkvader Tertullianus in de zin van “verbond” gebruikt voor de twee delen van de Bijbel. Hij ging daarbij uit van de gedachte dat het Oude Testament wijst op het verbond van God door Mozes met Israël en het Nieuwe op het verbond door Christus met zijn gemeente wereldwijd gesloten. De indeling van het Nieuwe Testament in hoofdstukken is afkomstig van de Engelse aartsbisschop Stephan Langton van Cambridge (1205) en de indeling in verzen van de Parijse boekdrukker Robert Stephanus (1551).

Het Oude Testament

17 geschiedkundige boeken: Genesis t/m Ester.
5 leer- of poëtische boeken: Job t/m Hooglied.
17 profetische boeken: Jesaja t/m Maleachi.

Het Nieuwe Testament

5 historische boeken: de Evangeliën en Handelingen.
21 leerstellige boeken: de Brieven.
1 profetisch boek: de Openbaring.

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse