De Toekomst

de toekomst

De toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit, als je gelooft in Jezus Christus en een kind van God bent geworden?

In het vorige artikel zagen we hoe Jezus Christus ons verlossing wil schenken van de zonde, zodat we een kind van God worden. Eenmaal we een geliefd kind van de hemelse Vader geworden zijn, wat voor verschil maakt dat dan voor de toekomst? 

Het aardse leven is niet altijd makkelijker, als kind van God. Je krijgt te maken met onbegrip van mensen die niet in Jezus Christus geloven. Soms kan dat heel pijnlijk zijn, want je beste vrienden en zelfs je dierbaarste geliefden kunnen je keuze om Jezus te volgen verkeerd opvatten. In sommige landen zorgt dat zelfs voor extreme vervolging waarbij christenen hun baan verliezen, uit hun familie gestoten worden of in de ergste gevallen zelfs gemarteld of vermoord worden. In het Westen is er gelukkig godsdienstvrijheid.

Maar Jezus Christus beloofde dat Hij voor ons zou zorgen en dat Hij altijd heel dicht bij ons zou zijn – nu en in de toekomst. 

De aarde en de mensheid zoals we deze nu kennen, is echter niet zoals het in de toekomst zal zijn. De Bijbel spreekt over een toenemende groei van het koninkrijk van God op aarde. Toen Jezus Christus op aarde kwam, begon zijn licht te schijnen in de duisternis van de mensheid. ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.’ (Jesaja 9:1) ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ (Johannes 1:5) ‘ ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12) 

In de toekomst groeit Gods koninkrijk

Sinds de komst van Jezus Christus is zijn licht steeds helderder gaan schijnen op aarde. Vandaag zijn er meer christenen op aarde dan er ooit eerder waren! Het koninkrijk van God groeit elke dag. De Bijbel zegt dat temidden van diepe duisternis het heerlijke licht van God zal opgaan over wie Hem dienen:

‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel’ (Jesaja 60:1-3).

de toekomst hoop

De Bijbel zegt dat er een toename van het licht van God op aarde zal zijn. ‘Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.’ (Spreuken 4:18) Die dag is de wederkomst van Jezus Christus, de volle verschijning van zijn heerlijkheid.

De volle openbaring en verschijning van Jezus Christus, is waar elke christen naar uitziet.

‘Wij kijken vol verwachting uit naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien; de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus’. (Titus 2:13). ‘Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde’ (Mattheüs 24:30- 31). ‘Hij komt op de wolken terug en iedereen zal Hem zien’ (Openbaring 1:7).

Jezus ontmoet de gelovigen

De gelovigen, die nog in leven zijn als Christus wederkomt zullen ineens veranderd worden en opgaan om Christus in de lucht te ontmoeten. ‘Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen’. (1 Thessalonicenzen 4:16-18).

In de toekomst zal God oordelen

Terwijl de gelovigen wachten op de wederkomst van de Here Jezus zullen ze afstand nemen van alle kwaad en met God in vrede leven.

‘Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten.’

‘Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft.’

‘Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken; houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over u kan zijn als Hij komt’. (2 Petrus 3:11-14).

‘De mensen die gestorven zijn vóór de wederkomst van de Here Jezus zullen uit hun graven opstaan als de Here Jezus komt. Eens zullen alle doden Zijn stem horen. Dan zullen zij uit hun graf opstaan en wie het goede hebben gedaan, zullen leven. Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden’ (Johannes 5:28-29).

de toekomst oordeel

In de toekomst zal Jezus Christus alle mensen oordelen.

‘Wanneer Ik kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand’ (Mattheüs 25:31-33).

Hemel en hel

Degenen die in dit leven de Here Jezus liefhadden en dienden, zullen ingaan in het eeuwige Koninkrijk der heerlijkheid. ‘Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: ‘Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is’ (Mattheüs 25:34). Degenen die Jezus Christus hebben verworpen en volhard hebben in een zelfzuchtig leven, zullen in het eeuwige vuur geworpen worden. ‘Daarna zal Ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen: ‘Weg jullie, vervloekten! Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is’ (Mattheüs 25: 41).

Een eeuwig en volmaakt lichaam

de toekomst hemel

In de toekomst zullen gelovigen niet hetzelfde lichaam hebben als nu, want hun lichaam zal zo veranderd worden, dat zij glorieus en onsterfelijk zullen zijn. ‘Het lichaam dat in de aarde wordt gelegd, zal vergaan. Maar het lichaam dat levend wordt gemaakt, kan niet vergaan. Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht. Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn’ (1 Corinthiërs 15:42b- 44).

Geen lijden in de toekomst

Het leven voor de gelovigen in de nieuwe wereld zal heerlijk zijn en alles te boven gaan wat wij ons nu kunnen indenken. ‘Gods huis staat dan bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij’ (Openbaring 21:3, 4).

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Lees verder: Bekering (deel 7 van 7)
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse