Jezus Christus

jezus christus

Jezus Christus

Jezus Christus is Gods antwoord op het kwaad dat de wereld in zijn greep heeft gekregen. In dit artikel lees je hoe Jezus Christus ons zijn verlossing aanbiedt.

Toen de eerste mensen in de Hof van Eden zondigden, werden zij bang en probeerden zich voor God te verbergen. Maar God zocht hen in Zijn liefde op en begon met hen te spreken. God zei dat zij zeker gestraft zouden worden omdat ze de deur naar het kwaad hadden geopend in hun hart, maar Hij sprak meteen ook over de verlossing die Hij zou brengen.

Het kwaad en de dood zouden niet het laatste woord hebben.

Zij hoefden niet in wanhoop te leven! God beloofde dat eenmaal iemand op aarde zou komen, die een heerlijke overwinning zou behalen over zonde en dood. De persoon die God beloofde te zenden was Jezus Christus. Jezus Christus zou de kop van de slang, die de mensen had misleid, vermorzelen en Hij zou de macht van het kwaad op aarde vernietigen en mensen terug in volmaakte eenheid met God brengen.

De zoon van God

Wie is Jezus Christus? Hij is de eeuwige en almachtige Zoon van God. De Bijbel zegt over Hem: ‘Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij naast de Almachtige God geplaatst, Die in de hemelen is. Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die Zijn Vader Hem heeft gegeven: Zoon van God’ (Hebreeën 1: 3-4).

jezus christus leven

God zond Jezus Christus in de wereld, opdat wij door Hem verlost zouden worden van het kwaad in ons hart.

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden’ (Johannes 3:16-17). ‘U bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.’ (1 Korintiers 6:11)

De geboorte van Jezus Christus

Jezus Christus werd als een mensenkind geboren uit de Joodse maagd Maria. De engel Gabriel werd door God gezonden tot Maria en zei tot haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God’ (Lucas 1:30-35).

Jezus geneest de zieken

Toen Jezus Christus volwassen was, begon Hij aan zijn opdracht: mensen verlossen van het kwaad, Gods verlossende woorden spreken en mensen oproepen om te leven zoals God het wil. Overal waar Hij kwam deed Jezus opmerkelijke wonderen.

Hij genas duizenden zieken, die door grote massa’s mensen van heinde en ver bij Hem gebracht werden.

‘Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen.’ (Mattheüs 12:15) ‘Blinden en verlamden kwamen daar bij hem en hij genas hen.’ (Mattheüs 21:14) ‘Toen hij daar zat, stroomden de mensen in groten getale naar hem toe. Ze brachten verlamden, blinden, kreupelen en doofstommen mee en nog veel andere zieken en legden die aan zijn voeten neer. En hij genas hen.’ (Mattheüs 15:30)

Zo liet Jezus zien dat de hemelse Vader de God van leven, gezondheid en goedheid is. Jezus maakte nooit iemand ziek, wees nooit een zieke af, maar genas altijd alle zieken die tot Hem kwamen. ‘Hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.’ (Matteus 4:23)

jezus christus genezing

Waar Jezus Christus ook kwam, genas Hij alle ziekten en kwalen (Mattheüs 9:35)

Ook joeg Hij uit vele mensen boze geesten weg. Die schreeuwden dan: ‘U bent de Zoon van God!’ (Lucas 4:41). De meeste mensen waren verbaasd en velen geloofden in Hem. Velen geloofden in Hem en zeiden: ‘Zou de Christus nog meer wonderen kunnen doen dan deze Man?’ (Johannes 7:31).

Niet iedereen die zijn wonderen zag en Hem hoorde spreken geloofde in Jezus Christus, want Hij werd verworpen door de Joodse leiders, die jaloers waren. Zij gaven Jezus Christus over aan de Romeinse stadhouder om gedood te worden. ‘Vroeg in de morgen kwam de Hoge Raad weer bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden Jezus ter dood te brengen. Na afloop van de vergadering stuurden zij Hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur’ (Mattheüs 27:1,2). ‘Pilatus wist wel dat de Joodse leiders Jezus uit jaloezie hadden laten arresteren’ (Mattheüs 27:18).

De kruisiging van Jezus Christus

‘Jezus Christus werd bespot en gemarteld door Romeinse soldaten en daarna ter dood gebracht aan een kruis buiten de stad Jeruzalem. Zij namen Hem mee naar de binnenplaats van de burcht en riepen het hele bataljon bijeen. Zij deden Hem een rode mantel om, zetten Hem een kroon van doornige twijgen op, salueerden en riepen: ‘Lang leve de koning van de Joden!’ Daarna sloegen zij Hem met een stok op het hoofd en spuugden naar Hem. Zij deden net of zij Hem vereerden door voor Hem op de knieën te vallen. Nadat zij Hem bespot hadden, deden de soldaten Hem de rode mantel af, trokken Hem Zijn eigen kleren weer aan en brachten Hem weg om gekruisigd te worden’ (Markus 15:16-20).

jezus christus kruisiging

Jezus Christus werd niet gekruisigd omdat Hij iets verkeerds gedaan had, want Hij leefde een absoluut volmaakt leven.

Als Zoon van God had Jezus uiteraard alle macht om zich van de Romeinse soldaten te ontdoen. Hij hoefde maar een woord te spreken en miljoenen engelen zouden Hem terzijde staan. Maar hier was Hij juist voor gekomen: om als Lam van God geofferd te worden, als losprijs voor de zonden van de mensen. Hij wist van meet af aan dat Hij verraden, gemarteld en gruwelijk vermoord zou worden.

Dit was zijn opdracht: Zijn leven geven voor de mensheid, de straf op zich nemen die elk mens heeft verdiend.

‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ (Johannes 1:29) ‘Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.’ (Openbaring 1:5)

Opstanding uit de dood

Jezus Christus bleef niet in het graf, na drie dagen is Hij weer opgestaan. ‘God, Die het voorzag, heeft Hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon Hem niet vasthouden’ (Handelingen 2:24). Nadat Hij uit het graf was opgestaan bleef Jezus Christus veertig dagen op aarde om Zijn discipelen te laten zien dat Hij leefde. ‘Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God’ (Handelingen 1:3).

Na die veertig dagen ging Jezus Christus ging terug naar de hemel, waar hij nu heerst over alles in de hemel en op aarde.

‘Jezus nam hen mee naar Bethanië. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed werd Hij opgenomen in de hemel’ (Lucas 24:50-51). Christus is uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. ‘Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft; niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt’ (Efeze 1:20b, 21).

Op dit moment bidt Jezus Christus voor degenen die Hem toebehoren en bereidt een plaats voor hen. ‘Christus is het heiligdom binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen’ (Hebreeën 9:24). Jezus zei: ‘Waar Mijn Vader woont, zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken.’ (Johannes 14:2)

jezus christus verlossing

De wederkomst van Jezus

Jezus Christus blijft niet in de hemel, eenmaal zal Hij terugkomen op aarde en zal degenen die Hem toebehoren tot Zich nemen. Jezus zei: ‘Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn.’ (Johannes 14:3)

Wat betekent het om de verlossing te ervaren die Jezus Christus ons wil schenken? Lees het antwoord in het volgende deel.

Lees verder: De Verlossing (deel 5 van 7)
Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Headline Name: Email: subscribed: 2557 We respect your privacy Email Marketingby GetResponse